List of active policies

Name Type Consentiment de l'usuari
UB Site policy Usuaris autenticats

UB

Summary

CONDICIONS D’ACCÉS i ÚS A LA PLATAFORMA DOCENT CAMPUS VIRTUAL UB

Aquest document conté les condicions generals d’ús del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. L’acceptació d’aquestes condicions d’ús és indispensable per accedir al Campus Virtual i utilitzar-ne les prestacions.

És important llegir-lo atentament, ja que el fet d’accedir-hi i utilitzar els materials que s’hi inclouen implica que l’usuari ha llegit i accepta sense reserves les condicions següents:

Full policy

1. Accés al Campus Virtual. Ús responsable/correcte del nom i de la paraula de pas.
Per accedir al Campus Virtual de la UB, tots els membres de la institució disposen d’un nom d’usuari personal i una paraula de pas. L’accés al Campus Virtual de la UB inclou l’ús dels continguts i serveis que es posen a disposició dels seus membres, segons el perfil concret que cadascun d’ells tingui assignat. Aquest accés és personal, intransferible i individual. L’usuari es compromet a mantenir en secret la seva identificació (paraula de pas), i és responsable de qualsevol activitat o mal ús que un tercer dugui a terme mitjançant aquesta identificació, amb el seu consentiment o per negligència. Les actuacions realitzades sota una determinada contrasenya es consideraran efectuades pel seu titular. L’usuari es compromet a notificar la pèrdua d’aquesta identificació o l’accés no autoritzat per part de tercers. També es compromet a no accedir, ni intentar accedir a espais als quals no tingui accés pel seu perfil.

2. Bon ús i respecte mutu entre usuaris.
L’usuari es compromet a utilitzar els continguts i els serveis del Campus Virtual de la UB d’una manera correcta, d'acord amb el que especifiqui la legislació vigent i evitant qualsevol actuació il·lícita o lesiva de drets o interessos de tercers.

Tot usuari es compromet a observar una actitud i un llenguatge respectuosos en les comunicacions amb els altres usuaris en espais tant públics com privats, i a no transmetre o difondre opinions o continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones. També es compromet a mantenir la confidencialitat de les comunicacions privades que rebi i a no posar a disposició de tercers dades obtingudes mitjançant llistes de distribució o per mitjà dels espais públics del Campus Virtual.

En cas que s’observi qualsevol mena de vulneració de la legalitat vigent o de les condicions d’ús, caldrà comunicar-ho als òrgans de la UB, per tal que es puguin comprovar les dades i modificar o retirar, si escau, els continguts inadequats.

3. Protecció dels drets de la propietat intel·lectual.
L’estructura, el disseny i el codi informàtic del Campus Virtual de la UB estan protegits per drets de propietat intel·lectual dels quals és titular la Universitat de Barcelona. La titularitat dels drets de propietat intel·lectual dels continguts allotjats al Campus correspon als seus autors o a qui en tingui els drets, segons el que s’indiqui en cada cas. Els usuaris del Campus poden visualitzar aquests continguts d’acord amb el perfil que tinguin assignat, i només poden fer-los servir per a usos privats personals. Tampoc no es poden reutilitzar fora d’aquest àmbit, llevat dels casos en què s’indiqui expressament mitjançant la llicència corresponent o amb avís d’ús. Els materials disponibles al Campus dels quals el professorat o la Universitat no tenen els drets de propietat intel·lectual només s’ofereixen a l’empara dels límits dels drets d’autor previstos per la legislació vigent, pel fet de tenir-ne la llicència o l’autorització, o perquè són de domini públic.

La UB no es farà responsable de les infraccions en matèria de propietat intel·lectual comeses pels usuaris del Campus Virtual.

La UB posa diferents continguts a disposició dels usuaris per tal que en puguin fer ús i atendre les seves necessitats d’informació amb una finalitat docent, acadèmica, científica o d’altres, sense poder-ne fer una explotació col·lectiva ni comercial.

Aquesta pàgina o Campus conté enllaços o hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra Universitat. Així doncs, la UB no pot garantir el contingut ni les informacions que es recullin en les pàgines web esmentades ni la seva veracitat o actualització, ni fer-se'n responsable.

Ningú no podrà incorporar al Campus Virtual de la UB textos protegits per la Llei de propietat intel·lectual sense l’autorització expressa dels seus autors o dels gestors dels drets d’autor. Aquestes infraccions donaran lloc a una responsabilitat personal de l’infractor.

4. Ús correcte dels serveis i recursos tecnològics.
Atès el caràcter universitari del Campus Virtual, els serveis que s’hi presten únicament es poden usar per a finalitats personals i mai comercials. L’usuari es compromet a no utilitzar l’adreça de correu electrònic ni els espais públics del Campus Virtual per a finalitats comercials o publicitàries.

Es compromet a no perjudicar —directament o indirectament— o posar en perill el bon funcionament del Campus Virtual, ni els serveis informàtics i els recursos tecnològics compartits que el configuren, i a no interferir en la utilització correcta d’aquests sistemes i recursos per part d’altres.

5. Veracitat de les dades personals.
L’usuari es fa responsable de la veracitat i actualització de la informació i de les dades de caràcter personal que facilita, i de les que s’incorporen en el Campus Virtual, i es compromet a identificar-se i a evitar tota confusió o dubte sobre l’autoria de les manifestacions o opinions personals que aboqui al Campus. 6. Protecció de dades de caràcter personal.
La UB garanteix l’adopció de les mesures de seguretat en els seus equips, instal·lacions, sistemes informàtics i fitxers, en compliment de la vigent normativa de protecció de dades de caràcter personal. L’ús de les dades facilitades pels usuaris únicament tindrà finalitats docents. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades dels usuaris del Campus Virtual s’inseriran al fitxer creat per la UB amb estrictes finalitats docents. En el Campus Virtual es proporcionaran eines perquè els usuaris puguin modificar directament algunes de les dades. En qualsevol moment els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals.

L’accés al Campus Virtual i l’ús que se’n faci comporten necessàriament l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest document.

En cas d’incompliment, la Universitat de Barcelona podrà denegar, retirar, suspendre o bloquejar l’accés al Campus Virtual i als serveis que s’hi presten.

Barcelona, 2 de setembre 2013.

Aquest document ha estat aprovat pel Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona en la sessió de 2 de setembre de 2013.